فنگ شویی

 

کاربرد تلفن در فنگ شويی

 

تلفن از اصلي ترين منابع انرژي چي میباشد ، بنابراين سعي کنيد از پيشنهادات فنگ شويي در اين مورد اسفاده کنيد.

 

- براي زير تلفن پارچه ای با رنگ زيبا ترجيحا قرمز انتخاب کنيد ، اين کار باعث ميشود انرژي اطراف تلفن فعال شود.

 

- تلفن خود را به نشانه اينکه به کارتان اهميت ميدهيد همواره تميز و براق نگه داريد.

 

- تلفن را در سمت همان گوش تان قرار دهيد که با آن سمت صحبت ميکنيد ، اين باعث ميشود که موقع صحبت کردن سيم آن به هم نپيچد و ميز به هم نريزد.

 

- يک کارت که روي آن کلمات شادي بخش نوشته شده نزديک تلفن قرار دهيد تا هنگام صحبت کردن با ديگران دوستانه و با توجه صحبت کنيد.