تزیین سبزی

 

آموزش تزیین تربچه مدل ستاره

 

برای این تزیین زیبا شما به تربچه قرمز و چاقوی تیز نیاز دارید

 

تزیین سبزی

 

روی تربچه با چاقو خط بیندازید و دو طرف آن را به صورت اریب ببرید و جدا کنید

 

تزیین سبزی

 

این بار با طرف مقابل تربچه این برش را تکرار کنید تا به شکل + شود

 

تزیین سبزی

 

مابین برش ها را به روش قبلی برش بزنید تا زمانی که شکل ستاره کامل شود