تزیین تخم مرغ

 

آموزش تزیین تخم مرغ مدل پرنده

 

تخم مرغ آب پز + فلفل سیاه + فلفل دلمه ای در رنگ های زرد و قرمز

 

تزیین تخم مرغ

 

با فلفل دلمه ای قطعاتی را برای دم و تاج پرنده برش بزنید

انتهای هر تخم مرغ را با چاقو ببرید تا در زمان قرار دادن روی زمین ثابت بماند

 

تزیین تخم مرغ

 

انتهای تخم مرغ شکاف ایجاد کنید و دم فلفلی را وارد شکاف کنید

قسمت نوک و تاج را نیز وارد تخم مرغ کنید ، برای چشم نیز از دانه فلفل سیاه استفاده کنید