تزیین میوه

 

تزیین هندوانه مدل کباب پز

 

برای این تزیین به هندوانه ، ساقه کرفس ، میوه های مختلف و سیخ چوبی نیاز دارید

 

تزیین میوه

 

حدود 1/3 هندوانه را ببرید و کنار بگذارید ، داخل هندوانه را با استفاده از قاشق اسکوپ خالی کنید

از دو طرف هندوانه ای که خالی کرده اید مانند شکل سیخ های چوبی عبور دهید و اضافی اش را ببرید

 

تزیین میوه

 

هندوانه را به پشت برگردانید و با استفاده از چاقو یا ابزار 3 سوراخ با فاصله مناسب ایجاد کنید

از 3 ساقه کرفس ضخیم برای پایه کار استفاده کنید ، ساقه های کرفس را وارد سوراخ ها کنید

 

تزیین میوه

 

میوه ها را به تکه های کوچک خرد کنید و همراه با هندوانه های اسکوپ زده به سیخ بکشید

میوه ها را روی کباب پز بگذارید و با پوست هندوانه ای که کنار گذاشته بودید برای آن در قرار دهید