تزیین میوه

 

تزیین هندوانه مدل ماهی

 

برای این تزیین جالب و زیبا به هندوانه ، انگور سبز ، انگور قرمز و سیخ چوبی نیاز دارید

 

تزیین میوه

 

ابتدا 1/4 هندوانه را ببرید و جدا کنید ( با زاویه 90 درجه هندوانه را ببرید )

در بخش جلویی 2 تکه سیخ چوبی وارد کنید و 2 انگور قرمز به عنوان چشم ماهی بگذارید

 

تزیین میوه

 

تکه هندوانه ای را که برش زده اید از پوست جدا کنید و به تکه های کوچک خرد کنید

پوست هندوانه را به شکل باله ماهی برش بزنید و با سیخ چوبی در دو طرف آن متصل کنید

 

تزیین میوه

 

تعدادی سیخ چوبی را با فاصله روی سطح و اطراف پوست هندوانه فرو ببرید

سپس انگور سبز و قرمز و هندوانه هایی که از قبل خرد کرده اید را به نوبت روی سیخ چوبی بگذارید