دستمال سفره

تزیین دستمال سفره طرح شمع

برای تزیین دستمال سفره طرح شمع شما به پارچه ای مربع شکل نیاز دارید

دستمال سفره

همانند تصویر بالا پارچه را از وسط به صورتی تا کنید که به شکل مثلث شود

دستمال سفره

لبه پایینی و بسته پارچه را به داخل تای کوچکی بزنید ( عرض تای پارچه باید 2 بند انگشت باشد )

دستمال سفره

پارچه را به طرف دیگر برگردانید سپس  پارچه را از یک طرف به طرف دیگر رول کنید