ثروت در فنگ شویی

 

نمادهای برکت و ثروت در فنگ شویی

 

در فرهنگ فنگ شویی این نمادها که هر کدام سکه ای در دهان دارند را در منازل یا پیشخوان مغازه ها بکار میبرند.

 

افراد سکه ای که در دهان نماد است بعنوان برکت کیف یا جیب خود بر میدارند و سکه ای دیگر را جایگزین سکه قبلی میکنند.

 

این عمل در کشور ما هم رسم است و اغلب فردی که به مسافرتی خوش یمن میرود سکه ای بعنوان برکت دهی به اطرافیان خود میدهد.