قلاب بافی

 

مدل زاویه دار : در این مدل شما قلاب را به صورت کج و با زاویه رو به بیرون در دست میگیرید

 

قلاب بافی

 

مدل رو به خود : در این مدل شما قلاب را به صورت کج و روبروی خود در دست می گیرید

 

قلاب بافی

 

مدل صاف : در این مدل شما قلاب را به صورت مستقیم و با زاویه ای خاص در دست می گیرید

 

نکته : هر یک از این روش ها را با توجه به راحت بودن میتوانید انتخاب کنید ،  افراد راست دست قلاب را با دست راست و افراد چپ دست قلاب را با دست راست می گیرند.