کاردستی پروانه

 

آموزش ساخت پروانه با پر و مقوا

 

برای ساخت این پروانه های زیبا شما به پر رنگی ، مقوای رنگی ، منجوق مشکی و چسب نیاز دارید.

 

کاردستی پروانه

 

بر روی مقوای رنگی طرحی همانند بدن پروانه بکشید و با قیچی ببرید ( میتوانید بر روی مقوا مقداری چسب بزنید و اکلیل بپاشید تا بدن پروانه درخشنده باشد ).

 

کاردستی پروانه

 

برای هر طرف پروانه 3 تکه پر نیاز دارید ، 2 پر را به جهت پایین و 1 پر را به جهت بالا روی بدن پروانه بچسبانید ، طرف دیگر را نیز به همین صورت بچسبانید سپس با قیچی اضافه های پر را ببرید و به پرها شکل دهید.

 

کاردستی پروانه

 

برای پایان کار روی بدن پروانه با فاصله منجوق های مشکی متصل کنید ، میتوانید این پروانه ها را با نخ به نی یا چوب بستنی متصل کنید و پروانه های آویز تهیه کنید.