گلسازی

 

آموزش ساخت گل ستاره ای

 

برای این گل به کاغذ گلسازی یا فوم بلندر ، کاغذ کشی سبز ، ساقه ، نوار گارتین سبز نیاز دارید

 

گلسازی

 

برای هر گل 3 الگو ببرید و با ابزار یا اتو بخش داخلی گلبرگ ها را خط بیندازید ( برای دریافت الگو کلیک کنید )

 

گلسازی

 

مرکز  یکی از الگوها را با ماژیک زرد و نارنجی پرچم دانه دانه بکشید یا از پرچم نارنجی زرد استفاده کنید

 

گلسازی

 

3 الگوی گل را به هم بدوزید یا بچسبانید به صورتی که فضای خالی بینشان نباشد و گل پر نشان دهد

 

گلسازی

 

با استفاده از کاغذ کشی سبز برای انتهای گل کاسبرگ آماده کنید ، کاسبرگ را در انتهای گل بچسبانید

ساقه گل را در انتهای گل بچسبانید سپس با نوار گارتین سبز ساقه را تا پایین پوشش دهید