تبدیل درجه حرارت فارنهایت و سانتیگراد

fahrenheit: F علامت درجه فارنهایت ,  centigrade : C علامت درجه سانتیگراد است.

شما پس از چند پخت براحتی می توانید درجه تنظیم فر اجاق خود را برای کیک ها و شیرینی ها و ... بدست آورید.

fahrenheit to centigrade