دستمال سفره

1- یک سوم پارچه ای چهارگوش را به سمت مرکز پارچه تا بزنید.

دستمال سفره

2- از سمت مقابل تای دوم را بزنید

تای دوم باید روی تای اول قرار گیرد و اندازه های تا باید برابر باشد.

دستمال سفره

3- دستمال را بصورت یکی در میان ( بادبزنی ) تا کنید.

دستمال سفره

4- پس از تا زدن نصف تا را با دست کمی باز کنید و به ان شکل تاج بدهید.

دستمال سفره

5- در انتها نیمی از دستمال را درون لیوان وارد کرده و نیمی دیگر را بصورت تاج فرم دهید.