دستمال سفره

1- برای طراحی دستمال سفره به شکل پاپیون یک دستمال چهارگوش نیاز است.

دستمال سفره

2- از یک سمت شروع به تا زدن دستمال چهارگوش کنید.

دستمال سفره

3- تمام دستمال چهارگوش را به شکل یکی در میان ( بادبزنی ) تا کنید.

دستمال سفره

4- حلقه ای را از وسط دستمال تا شده عبور دهید و یک سمت دستمال را باز کنید.

دستمال سفره

5- سمت دیگر دستمال را نیز باز کنید و فرم دهید تا به شکل پاپیون شود.

دستمال سفره

6- در صورت تمایل میتوانید یک سمت را باز کنید و سمت دیگر را به داخل حلقه جمع کنید.