دستمال سفره

دستمال سفره طرح نیلوفر

دستمال سفره

1- پارچه ای چهارگوش را برای دستمال سفره آماده کنید.

دستمال سفره

2- پارچه را از 4 طرف به سمت داخل تا بزنید و دقت کنید که بر هم منطبق باشند.

دستمال سفره

3- مجدد گوشه های پارچه را تا بزنید و دقت کنید که تاهای قبلی باز نشوند.

دستمال سفره

4- پس از اینکه هر 4 گوشه را تا زدید با دقت پارچه را مرتب کنید.

دستمال سفره

5- پارچه را به پشت برگردانید و از زیر هر گوشه پارچه را تا نیمه به سمت بیرون بکشید

در زمان بیرون کشیدن پارچه دست تان را روی پارچه قرار دهید تا تای آن برهم نخورد