دستمال سفره

 

دستمال سفره طرح موشک

 

 

دستمال سفره

 

۱- برای تزئین دستمال سفره پارچه ای چهارگوش مورد نیاز است.

 

 

دستمال سفره

 

2- پارچه چهارگوش را تا بزنید طوری که به شکل مثلث شود.

 

 

دستمال سفره

 

3- گوشه پایین و راست مثلث را به بالای مثلث برسانید.

 

 

دستمال سفره

 

4- همانند شکل قبل گوشه پایین و چپ مثلث را به بالای مثلث برسانید.

 

 

دستمال سفره

 

5- لوزی بدست آمده را همانند شکل از وسط تا کنید تا شبیه مثلث شود.

 

 

دستمال سفره

 

6- از پشت مثلث پارچه را همانند شکل کمی پایین تر بکشید.

 

 

دستمال سفره

 

7- همانند شکل پارچه ای که پایین تر کشیده بودید را تا بزنید.

 

 

دستمال سفره

 

8- پارچه را برگردانید و به پشت تا بزنید و لبه ها را به داخل هم ببرید تا کار فیکس شود.

پس از برگرداندن پارچه و با کشیدن لبه ها شکل موشک را میتوانید کامل کنید.