دستمال سفره

دستمال سفره طرح کلاه

دستمال سفره

1- برای تزئین دستمال سفره پارچه ای چهارگوش مورد نیاز است.

دستمال سفره

2- پارچه چهارگوش را از وسط تا بزنید ( شکل مستطیل میشود ).

دستمال سفره

3- پارچه تا شده را بار دیگر نیز تا بزنید ( شکل مربع میشود ).

دستمال سفره

4- از بخش باز پارچه لایه بالایی را همانند شکل به داخل تا بزنید.

گوشه سمت راست شکل بالا را نیز با کمی فاصله از تای بالا به پشت پارچه برگردانید.

دستمال سفره

5- دو طرف تای اول شکل 4 را نیز به پشت برگردانید و دستمال را مرتب کنید.