دستمال سفره گلدانی

دستمال سفره طرح گلدانی

دستمال سفره طرح گلدانی

1- پارچه ای چهارگوش را از وسط تا کنید تا به شکل مثلث شود.

دستمال سفره طرح گلدانی

2- گوشه راست پارچه تا شده را به گوشه بالای مثلث برسانید.

دستمال سفره طرح گلدانی

3- گوشه چپ پارچه تا شده را به گوشه بالای مثلث برسانید.

دستمال سفره طرح گلدانی

4- از قسمت پایین مثل حلقه ای رد کنید.

دستمال سفره طرح گلدانی

5- میتوانید پس از تکمیل کار ، گلی را در دو حالت مختلف درون حلقه قرار دهید.