دستمال سفره

دستمال سفره طرح گل

دستمال سفره

1- پارچه ای چهارگوش را برای دستمال سفره اماده کنید.

دستمال سفره

2- دستمال را از وسط یک تای کامل بزنید.

دستمال سفره

3- شروع به زدن تای یکی در میان ( بادبزنی ) کنید.

دستمال سفره

4- حدود 1/3 پارچه را تای بادبزنی بزنید.

دستمال سفره

5- مجدد پارچه را از وسط تا کنید اما دقت کنید تای بادبزنی باز نشود.

دستمال سفره

6- از گوشه بالا به سمت پایین پارچه تای دیگری بزنید.

دستمال سفره

7- با دقت ادامه پارچه را به زیر برگردانید.

دستمال سفره

8- با دست کمی به پارچه فرم دهید و تای بادبزنی را همانند یک گل باز کنید.