دستمال سفره

تزیین دستمال سفره طرح برج

دستمال سفره

1- پارچه ای چهارگوش را به شکل مثلث تا کنید.

دستمال سفره

2- گوشه سمت راست و چپ مثلث را به گوشه بالایی مثلث برسانید و تا بزنید.

دستمال سفره

3. پارچه را برگردانید و مانند شکل بخش پایین را به سمت بالا تا بزنید.

دستمال سفره

4. در مرحله آخر دو طرف پارچه را به پشت ببرید و درون هم ثابت کنید.