انواع طبع ها

 

معرفی انواع مزاج ها و طبع ها

 

طبيعت انسان ها با هم متفاوت است و اگر بخواهيم سبک زندگي سالم و روش دستيابي به سلامت واقعي را تجربه کنیم بايد به جسم و روان ازديد طب سنتي يا طب مزاجي نگاه کنيم.

 

از ديدگاه طب سنتي عوامل تشکيل دهنده جهان خلقت و بدن انسان 4 عنصر اصلي ميباشد که به آنها ارکان گفته ميشود ، این 4 رکن عبارتند از : اتش ( گرم و خشک ) ، هوا (  گرم و تر ) ، اب ( سرد و تر ) ، خاک ( سرد و خشک ).

 

مزاج همان طبع است و آنرا نبايد با رکن اشتباه بگیرید ، مزاج غلبه یکی از رکن ها بر بدن انسان یعنی غلبه گرمي ، سردي ، خشکي یا تري میباشد.

 

انواع مزاج ها : مزاج اصلي يا جبلي ، صفراوي ، دموي ، بلغمي ، سوداوي ، معتدل ، معتدل گرم و تر ، معتدل سرد و تر ، معتدل گرم و سرد.

 

» مزاج اصلي يا جبلي : هر فرد از بدو تولدش داراي حرارت و رطوبت غريزي ميباشد که به آن مزاج اصلي يا جبلي ميگويند.

 

» مزاج صفراوي : رکن آتش غالب است ، اين افراد مزاجی گرم و خشک دارند و آنها را صفراوي ميگويند.

 

» مزاج دموي : رکن هوا غالب است ، اين افراد مزاجی گرم و تر دارند و آنها را دموي ميگويند.

 

» مزاج بلغمي : رکن آب غالب است ، اين افراد مزاجی سرد و تر دارند و آنها را بلغمي ميگويند.

 

» مزاج سوداوي : رکن خاک غالب است ، اين افراد مزاجی سرد و خشک دارند و آنها را سوداوي ميگويند.

 

» مزاج معتدل : تمام ارکان نسبتاً در حالت تعادل هستند و اين افراد را مزاج معتدل ميگويند.

 

» مزاج معتدل گرم و تر : ارکان آتش و هوا غالب بر ساير ارکان هستند ، اين افراد مزاجی گرم دارند و انها را مزاج معتدل گرم و تر ميگويند.

 

» مزاج معتدل سرد و تر : ارکان آب و خاک غالب بر ساير ارکان هستند ، اين افراد مزاجی سرد دارند و انها را مزاج معتدل سرد و تر ميگويند.

 

» مزاج معتدل گرم و سرد : ارکان هوا و آب غالب بر ساير ارکان هستند ، اين افراد مزاجی تر دارند و انها را مزاج معتدل گرم و سرد ميگويند.

 

هرچيزي مزاجي دارد : اين نکته قابل توجه است که هر چيز در اين عالم هستي داراي مزاج است ؛ حيوانات ، گياهان ، فصول ، سنين و اعضاء بدن که به ترتيب به آنها اشاره میشود.

 

» حيوانات : هر موجود بسته به نوع فعاليت و خلقتش داراي مزاج خاص خود است ، مثلاً گرگ مزاج گرم وخشک دارد ، شير مزاج گرم و تر دارد و عنصر آتش در او برتري دارد ، مورچه سوداست ، زنبور صفراست و الاغ از جنس بلغم است و ...

 

»  گياهان : گياهاني که خوردن و لمس آنها موجب گرمي ، تشنگي یا ايجاد خارش وسوزش ميشود گرم وخشک ميگویند ، گياهاني که خوردن آنها موجب ايجاد گرمي ميشود را گياهان گرم و تر و گياهاني که موجب رفع حرارت بدن شده و رفع تشنگي ميکنند سرد و تر مينامند ، گياهاني که از گرمي بدن ميکاهند اما تشنگي را برطرف نميکنند و یا دربدن ايجاد خشکي و لاغري ميکنند سرد و خشک ميگویند و ...

 

» فصول : فصل بهار مزاج گرم وتر ، فصل تابستان مزاج گرم و خشک  ، فصل پاييز مزاج سرد وخشک و فصل زمستان مزاج سرد و تر دارد.

 

» ساعات شبانه روز : صبح ( بهار ) مزاج گرم و تر ، ظهر ( تابستان ) مزاج گرم وخشک ، عصر ( پاييز ) مزاج سرد وخشک و شب ( زمستان ) مزاج سرد و تر دارد.

 

» سن انسان : در انسان مزاج اصلی از تولد تا 30 سالگي ( بهار ) مزاج گرم و تر ، از جواني 30 تا 35 سالگي ( تابستان ) مزاج گرم و خشک ، از ميانسالي 35 تا 60 سالگي ( پاييز ) مزاج سرد وخشک و از پيري پس از 60 سالگی ( زمستان ) مزاج سرد و تر است.

 

» مزه ها : مزه شيرين ( مزاج گرم ) ، مزه تلخي ( مزاج گرم و خشک ) ، مزه ترشي ( مزاج سرد و خشک ) ، مزه شوري ( مزاج گرم و خشک ) ، مزه تندی ( مزاج گرم و خشک ) ، مزه گس ( مزاج سرد و تر ) میباشد.