تزیین حلوا

 

تزیین با استفاده از قالب ماهی + مواد تزیینی خلال بادام

 

تزیین حلوا

 

تزیین با استفاده از قالب گل و برگ + مواد تزیینی خلال بادام و خلال پسته

 

تزیین حلوا

 

تزیین با استفاده از قاشق + مواد تزیینی خلال بادام و خلال پسته

 

تزیین حلوا

 

تزیین با استفاده از انگشت + مواد تزیینی پرک بادام و پسته

 

تزیین حلوا

 

تزیین با استفاده از قیف و ماسوره + مواد تزیینی پرک بادام ، خلال بادام و خلال پسته

 

تزیین حلوا

 

تزیین با استفاده از قیف و ماسوره + مواد تزیینی خلال بادام و پرک بادام و خلال پسته

 

تزیین حلوا

 

تزیین با استفاده از قیف و ماسوره + مواد تزیینی خلال بادام و کنجد و خلال پسته

 

تزیین حلوا

 

تزیین با استفاده از قیف و ماسوره + مواد تزیینی خلال بادام و کنجد و خلال پسته

 

تزیین حلوا

 

تزیین با استفاده از قیف و ماسوره + مواد تزیینی کنجد و خلال پسته