گل روبانی

 

ربان دوزی – اموزش دوخت یک نوع گل

 

ابتدا با مداد یا هر وسیله دیگری طرح گل و طرح برگ را روی پارچه بکشید

 

گل روبانی

 

گلبرگ ها را با دوخت برگی ایجاد کنید ( روبان از زیر پارچه خارج و به روی ربان داخل پارچه میشود )

 

گل روبانی

 

دور گلبرگ های بزرگ را دوخت برگی کوچک بزنید ، برای مرکز گل یک گره فرانسوی بزرگ بزنید

 

گل روبانی

 

برای برگ ابتدا یک دوخت مستقیم بزنید و انتهای آن را با دوخت سرخسی تکمیل کنید

 

گل روبانی

 

هر چه به انتها برگ ها نزدیک میشوید دوخت های سرخسی را بزرگ تر بزنید