کاردستی

 

آموزش ساخت کاردستی با الگوی قلب

 

برای ساخت این کاردستی به مقوای رنگی ، چشم عروسکی ، اکلیل و چسب نیاز دارید

 

کاردستی

 

کاردستی کرم : ابتدا 8 قلب کوچک و 1 قلب متوسط را روی مقوای رنگی بکشید و ببرید ، روی نصف قلب ها را چسب بزنید و اکلیل بپاشید ، لبه های قلب ها را با چسب به هم متصل کنید ، در پایان الگوی بزرگ را بعنوان سر بچسبانید و چشم عروسکی را روی ان قرار دهید.

 

کاردستی ماهی : 1 قلب بزرگ ، 3 قلب متوسط و 3 قلب کوچک از مقوا ببرید ، قلب بزرگ را برای بدن ماهی در نظر بگیرید و در بخش بالای آن چشم عروسکی را متصل کنید ، قلب های کوچک را برای لب و باله های پایین ماهی بچسبانید ، و 3 قلب متوسط را برای باله و دم و پشت ماهی بچسبانید.

 

کاردستی

 

کاردستی سگ : 2 قلب بزرگ و 2 قلب متوسط از مقوای رنگی ببرید ، قلب های بزرگ را به صورت معکوس زیر هم قرار دهید و چسب بزنید تا شکل سر و گوش ها کامل شود ، قلب های متوسط را بعنوان زبان و بینی بچسانید و در انتها چشم های سگ را در بالای بینی نصب کنید.

 

کاردستی پرنده : 1 قلب بزرگ ، 4 قلب متوسط و 5 قلب کوچک از مقوای رنگی ببرید ، قلب بزرگ را برای بدن پرنده در نظر بگیرید ، قلب های متوسط را بعنوان بال و پلک پرنده بچسبانید و قلب های کوک را به عنوان پا ، نوک و تاج های پرنده چسب بزنید و در نهایت چشم ها را روی پلک ها بچسبانید.

 

کاردستی

 

کاردستی پروانه : 2 قلب بزرگ ، 5 قلب متوسط و 7 قلب کوچک از مقوای رنگی ببرید ، برای بال های پروانه 2 قلب بزرگ را روبروی هم قرار دهید و انتهای آن را با چسب متصل کنید ، 7 قلب کوچک را زیر هم و در مرکز بالها قرار دهید و بچسبانید ، 1 قلب متوسط را بعنوان سر بچسبانید ، 4 قلب متوسط را با اکلیل تزیین کنید و روی بالها متصل کنید و در انتها چشم ها را نصب کنید.

 

کاردستی کفشدوزک : 1 قلب بزرگ ، 1 قلب متوسط و 12 قلب کوچک از مقوای رنگی ببرید ، قلب بزرگ بدن کفشدوزک است ، قلب متوسط را با اکلیل تزیین کنید و به عنوان سر روی بدن کفشدوزک بچسبانید و چشم ها را روی ان قرار دهید ، 6 قلب کوچک را بعنوان پاهای کفشدوزک زیر قلب متصل کنید و 6 قلب کوچک دیگر را با اکلیل تزیین کنید و به عنوان خال های کفشدوزک بچسبانید.

 

نکته ها : استفاده از اکلیل اختیاری است و میتوانید اکلیل را حذف کنید ، میتوانید کاردستی را پس از آماده شدن با نخ از سقف آویزان کنید ، تنوع رنگ را در این کاردستی رعایت کنید تا نتیجه کار رضایت بخش باشد.