سوپ تورتلینی

سوپ تورتلینی

سوپ تورتلینی غذایی سالم و آسان است: یک سوپ سبزیجات و پاستای تابستانی است. اگر می خواهید در زمان پخت بیشتر صرفه جویی کن