فال شیخ بهایی

فال شیخ بهایی

با توجه و توکل و وضو ابتدا چهارده صلوات بفرستید

 

روی یکی از خانه های جدول کلیک کنید نتیجه را در زیر جدول مشاهده کنید

 

فال شیخ بهایی از جمله فال های پر ظرفدار است که با نام فال حاجت یا فال آرزو نیز شناخته می شود. طریقه فال شیخ بهایی بدین صورت است که با بدن و لباس تمیز، مقصود و حاجتتان را یادآور شده و با حضور قلب و توجه کامل به خداوند، سه صلوات بفرستید و مناجات زیر را بخوانید. سپس روی یک حرف کلیک کنید و نتیجه فال را بخوانید. ای کار برآرنده هر حاجتمند وی رافع مشکل و رهاننده ز بند سر رشته مطلبم ز هم بگسسته بنما فالی که رشته یابد پیوند

و ی ل ا ی ل ی ف ل ف و ا و ح ی
خ ی ی ی ص ت ل ص س ر ه س ه ل س
ه ل ف ج ح ف خ ا ت ذ ا ی م ص ی
ی ل ع ا ل ه ن و ه ر ی ج ل م ذ
ظ ل ذ ا م ل ا ر ه ل ا ه ت ر ف
م ا ل م ل ا و ا ی ر د ا ا م ل
ب د ه ع ب م ت ر ن ش ه ذ س ا ر
ا ا ی ا و ا ی ل ص ل د ت ر م ل
ر ص و ح و م ت ط ا و د ا ز ا ن
و ل م ع ق ب ن ل ف و و ر ا ه و
ا ع ع ص ب ا ق و ت ل ز ت و ه ل
ب ا ر ی و و ل ع ص ت ل ک ا ا ل
و ن ب ه ا ه ل ل ا س ق ر س ح ا
س د م ر ر خ ر س ح ر و ض و ی ی
و ا س و ل ر ر ب ر ر ن ن ر ه ت
 
در این کار نیکوئی و شادمانی و رسیدن به مقصد میباشد
 

IranCook.ir

بزودی به مراد و مطلوب خویش می رسی
 

IranCook.ir

در این امر عجله نکن صبر بهتر است
 

IranCook.ir

اول این کار سختی و عاقبت آن شادی و گشایش است
 

IranCook.ir

رسیدن به این مقصود نیاز به صدقه و احسان به مستمندان دارد
 

IranCook.ir

در این امر خیری نیست. ترک آن بهتر است.
 

IranCook.ir

از غم رهائی می یابی و شاد می گردی
 

IranCook.ir

حصول نتیجه و بزرگی و دولت
 

IranCook.ir

در این نیت منفعت و ضرری نیست
 

IranCook.ir